РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ/Files/images/DSCF1019.jpg

"Школа сприяння здоров'ю"

Обґрунтування створення моделі:

Здоров'я дітей - найцінніше надбання цивілізованого суспільства. Воно створює фізичний, духовний, соціальний, інтелектуальний та фізичний базиси країни.

Державною програмою «Діти України» підкреслюється, що здоров'я підростаючого покоління - це інтегрований покажчик суспільного розвитку. Тому формування здорового способу життя є обов'язковим завданням і умовою розвитку творчих здібностей дошкільника та формування його як творчої особистості.

Дитячий садок - це місце, де дитина проводить значну частину часу. Тому саме дитячий садок має великі можливості у здійсненні ряду заходів із питань збереження здоров'я.

Мета програми покликана створювати здоровий мікроклімат для виховання здорової особистості.

У дошкільному навчальному закладі №1 м. Щорс активно пропагується здоровий спосіб життя, проводяться виховні заходи зі сприяння зміцненню здоров'я, профілактики захворювань, у яких задіяні всі учасники навчально-виховного процесу.

Психолог дошкільного закладу проводить діагностування з питань психологічного здоров'я малюків. Організовує та проводить засідання, на яких розглядаються проблеми здоров’я дитини. Психологом проводяться засідання батьківського університету, індивідуальні та групові бесіди, тренінгові заняття, тощо.

Вихователі забезпечують рухову активність дітей протягом дня.

Організована робота з екологічного та валеологічного виховання дошкільнят: екскурсії на природу, акції зі збереження довкілля. Традиційно квітень - це місяць захисту природи. Медична служба дошкільного закладу постійно готує матеріали бесід стосовно збереження здоров'я, випускає медико-санітарні бюлетені.

Особливості моделі

Програма «Школа сприяння здоров'ю» ураховує особливості діяльності освітнього закладу, ступінь завантаженості педагогічних та інших працівників дошкільного закладу. Мікроклімат у дитячому садку створюють самі учасники навчально-виховного процесу: адміністрація, педагогічні працівники, батьки, ст. медсестра, діти тощо. Однією з головних особливостей програми є її доступність. Упровадження програми не потребує особливого навчання працівників дошкільного закладу. Усі вони повинні усвідомлювати значення створення здорового освітнього простору в навчальному закладі для розвитку особистості малечі та чітко виконувати свої обов'язки. Реалізація програми не виключає реалізацію інших програм. Позитивним моментом програми є також можливість доповнення її різними виховними заходами.

Мета

Побудувати навчально-виховний процес таким чином, щоби він не тільки не погіршував фізичний стан учнів, а й укріплював їх сили та можливості.

Скоординувати зусилля учасників навчально-виховного процесу, спрямувати їх на збереження, зміцнення її фізичного здоров’я, підвищення опірності та захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності

Формувати та розвивати культуру здоров'я серед учасників навчально-виховного процесу, організувати їх життєдіяльність на позиціях здорового способу життя.

На шляху досягнення цього постають такі завдання:

• забезпечення оптимізації рухового режиму протягом дня;

• впровадження системи нетрадиційних форм і методів фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку;

• сприяння збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, підвищення фізичної та розумової працездатності;

• здійснення медико-педагогічного контролю;

• формування у дітей валеолгічних знань та уявлень, свідомого прагнення до здорового способу життя;

• залучення батьків до фізкультурно-оздоровчої роботи, створення умов для активної здоров’язберігаючої позиції;

• розвиток соціальної й особистісної компетентності дитини;

• запобігання виникненню психологічних і соціальних проблем.

Основні умови реалізації програми:

• створити сприятливі умови для особистісного становлення і творчої

самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї цілісного ставлення до світу Природи, Культури, Людей, Самої Себе;

• виготовлення наочних посібників для формування знань про здоровий спосіб життя;

• розробка системи методичної роботи щодо підвищення компетентності педагогічних працівників з питань фізкультурно-оздоровчої роботи;

• здійснення науково-методичного керівництва роботою колективу з вищезазначеного напряму;

• використання новітніх теоретичних, методичних, практичних наробок, передового педагогічного досвіду;

• забезпечити фізичне, психічне та моральне здоров’я дитини;

• прилучати дошкільників до системи цінностей, культури і традицій українського народу, формувати культуру міжетнічних і міжособистісних взаємин.

Учасники

Процес упровадження та реалізації проходить за участю всіх учасників навчально-виховного процесу:

- адміністрації;

- вихователів;

- дітей;

- музичних керівників;

- психолога;

- батьків;

- медичного працівника;

- представників громадськості;

- технічного персоналу.

Найефективнішими формами та методами роботи з педагогами та громадськістю є:

- години спілкування

- тренінги;

- «круглі столи»;

- спільні з батьками заходи;

- консультаційні пункти;

- інтелектуальні та розвивальні ігри;

- конференції, диспути, дискусії;

- дні відкритих дверей;

- батьківські збори;

- моніторинг;

- просвітницькі акції;

- колективна творча справа.

Основні заходи

1. Адміністративно-управлінські заходи

1.1. Забезпечити утримання музично-спортивних залів, інвентарю в робочому стані та його поновлення.

1.2. Забезпечити оптимальний санітарно-гігієнічний режим діяльності дошкільного закладу, контролювати дотримання відповідних вимог.

1.3. Здійснювати харчування дітей ДНЗ. Забезпечити контроль якості продукції та технології приготування їжі.

1.4. Забезпечити складання розкладу організованих навчальних занять відповідно Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», ураховуючи вимоги СЕС, уникаючи перевантаження дітей, протягом дня та тижня

1.5. Створити творчу групу дошкільного закладу із впровадження програми «Школа сприяння здоров'ю».

1.6. Проводити семінари, тренінги, лекції для педагогічних працівників із питань особистісної зорієнтованої діяльності, формування здоров'язберігаючого середовища.

1.7. Організовувати контроль дотримання вимог техніки безпеки, основ безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних вимог.

1.8. Розробити план виховних заходів. Організувати діяльність педагогічних працівників на реалізацію програми.

1.9. Оцінювати результати, щорічно підбиваючи підсумки роботи, за необхідності вносити відповідні корективи.

2. Психолог дошкільного закладу

2.1. Сприяти виробленню у дітей норм позитивної поведінки, формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

2.2. Сприяти психологічному здоров’ю дитини та здійснювати психолого – педагогічний супровід дітей дошкільного навчального закладу

2.3. Сприяти формуванню пізнавальної активності та формуванню емоціонально-вольової сфери дітей.

3. Діяльність медичної служби

3.1. Проводити профілактично-оздоровчи бесіди, підібрати відповідні матеріали, розробити програму бесід і лекцій.

3.2. При диспансеризації виявляти дітей із фізичними вадами розвитку.

3.3. Розробити курс лекцій для учасників навчально-виховного процесу з питань організації режиму дня, раціонального харчування, правил особистої гігієни.

3.4. Відслідковувати стан здоров'я дітей, консультувати учасників навчально-виховного процесу, а при необхідності надавати медичну допомогу.

Очікуваний результат

Створення комфортних умов перебування дитини у дошкільному закладі, раціональна організація навчальної діяльності, її цілісна перебудова відповідно до медичних, санітарно-гігієнічних норм, що забезпечить збереження й укріплення здоров'я учасників навчально-виховного процесу. Перетворення навчально-виховного процесу у спільну діяльність усіх його учасників і громадськості, спрямовану на досягнення стану повного фізичного, духовного та соціального благополуччя особистості.

Підготовка дітей до шкільного життя, формування адекватних механізмів фізіологічної, психологічної, соціальної адаптації до оточуючого середовища, готовність до самостійного здорового способу життя.

Об'єднання зусиль педагогічного колективу, медичних працівників, батьків для реалізації права дітей на збереження та зміцнення фізичного здоров'я як найвищої соціальної цінності та права громадян на безпечні й нешкідливі умови праці та навчання.

Досягнення показників здорового клімату у дошкільному закладі:

• довірливих, відкритих стосунків дорослих і дітей;

• відкритості в обговоренні проблем;

• доступності професіональної психолого-педагогічної допомоги;

• позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в дорослих і дітей;

• наявності традицій дошкільного закладу із формування навичок здорового способу життя;

Здійснювати вище окреслену роботу на принципах:

• науковості;

• гуманізації;

• демократизації;

• динамічності;

• поступовості та послідовності;

• доступності;

• індивідуалізації та диференціації;

• природо відповідності;

• свідомості та позитивного ставлення вихованців та їх батьків до навчально-виховного процессу.

Концепція Сновського ДНЗ № 1

Школи сприяння здоров’ю.

Концепція діяльності закладу спрямована на реалізацію Закону України «про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад; Інструкцію з організації охорони життя і здоров’я у дошкільних навчальних закладах (наказ МОН України № 985 від 28.10.2008 р.); організацією фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ (інструктивно-методичні рекомендації № 1/9-438 від 27.08.2004 р.); Програму розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку «Я у світі».

В концепції розкриваються основні поняття, що визначають характер діяльності ДНЗ, розроблені послідовні педагогічні завдання щодо формування здорової дитини.

Загальна характеристика.

- орієнтована на гармонійний і всебічний розвиток особистості;

- передбачає особистісно-орієнтований підхід;

- використання різних типів, видів, форм організації освітнього процесу, методів та прийомів роботи.

Позиція педагога.

- фізичний розвиток дошкільників;

- визнання індивідуальності кожної дитини.

Позиція дитини:

- самопізнання;

- самовизначення;

- самореалізація.

Основні напрямки педагогічної роботи:

- формування потреб здорового способу життя;

- виховання духовно розвиненої особистості;

- екологічне виховання;

- створення умов всебічного розвитку особистості;

- демократизація та гуманізація навчально-виховної роботи.

ДНЗ бачить своєю головною метою:

- забезпечення умов для цілісного розвитку особистості дитини;

- розвиток природних нахилів та здібностей дітей;

- пошук оптимальних шляхів розвитку особистості;

- забезпечення інтелектуального потенціалу кожної особистості;

- здійснення психолого-педагогічної допомоги дітей в становленні її особистості, соціалізації, життєвому самовизначенні;

- виховання здорової дитини.

Стратегічні завдання.

1. Допомогти дошкільнику збагатити знання про здоров’я, виховувати в них бажання до здорового способу життя.

2. Створити відповідне матеріальне та дидактичне середовище для реалізації фізкультурно-оздоровчого напрямку.

3. Оновити навчально-виховний процес, педагогічні технології на основі провідних ідей педагогіки.

4. Створити умови для формування пізнавальних інтересів мотивів діяльності у роботі з дітьми.

5. Забезпечити психологізацію та соціалізацію навчально-виховного процесу.

6. Створити умови для розвитку здорової особистості, що знає та дотримується валеологічних вимог щодо забезпечення власного здоров’я.

7. Створити умови для формування компетентної особистості із належно розвинутим почуттям моральних норм, із сформованою екологічною орієнтацією.

8. Спрямувати зміст виховної роботи з батьками та дітьми на формування особистісних рис громадянина України, який є носієм духовної культури народу, його національної ментальності.

Умови реалізації.

Вирішальною умовою реалізації концепції школи сприяння здоров’ю є комплексне вирішення питань щодо її забезпечення в таких напрямках:

- створення збагаченого освітнього середовища як сукупності умов, які сприятимуть:

§ виявлення нових підходів до реалізації процесу навчання;

§ створення умов для творчої атмосфери, постійного самоаналізу діяльності.

- розвиток цілісної системи навчання і виховання, яка забезпечить фізичне і духовне здоров’я дитини, формування її інтелекту;

- усвідомлення кожним учасником навчально-виховного процесу пріоритетних принципів освіти:

§ гуманізація;

§ демократизація;

§ індивідуалізм;

§ диференціація;

§ технологізація;

§ відродження духовності та національних традицій, застосування їх на практиці.

- створення збагаченого освітнього середовища як середовища умов, які сприятимуть:

§ розвитку особистості дитини;

§ педагогічній майстерності педагога;

§ виявлення новітніх підходів до реалізації процесу навчання;

§ модернізація форм, методів навчально-виховного процесу;

§ створення умов для творчої атмосфери, постійного самоаналізу діяльності.

Отже, вся діяльність Щорського ДНЗ № 1 спрямована на реалізацію головної мети дошкільної освіти – забезпечення різнобічного розвитку дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних, фізичних особливостей, культурних потреб, набуття нею життя соціального досвіду.

ДНЗ № 1 обрав модель «Школи сприяння здоров’ю», складовими якої є:

- адміністративно-управлінська діяльність по створенню здоров’я-збережувального простору дошкільників;

- діяльність педагогічного колективу по створенню здоров’я-збережувального простору дошкільників;

- співпраця ДНЗ з родинами вихованців по зміцненню здоров’я дітей.

Керівником «Школи сприяння здоровою» є завідувач П`ятковська Л.В.

Психолого-педагогічне, методичне забезпечення здійснює вихователь-методист Романенко О.Г., практичний психолог Корюківська Л.Г., вчитель-логопед Ткаченко Т.В.

Медичнечне забезпечення процесу здійснює ст. медсестра Мельниченко І.М.

В дошкільному закладі працює 8 груп:

1 група – ясельна;

6 груп – дошкільних;

1 група – логопедична група.

Завідувач П`ятковська Л.В. вирішує питання по створенню в ДНЗ матеріально-технічної бази та розвивального середовища для реалізації комплексних завдань із збереження здоров’я дітей, з фізичного виховання, забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу.

Вихователь-методист Романенко О.Г. надає необхідну методичну допомогу через різні форми методичної роботи, здійснює педагогічний аналіз ведення здоров’язбережувального освітнього процесу, сприяє поширенню передового педагогічного досвіду з даної проблеми.

Практичний психолог Корюківська Л.Г. проводить ефективну діагностичну і корекційну роботу серед учасників навчально-виховного процесу.

Проводиться робота по педагогізації батьківської громадськості через батьківський всеобуч, пропагується робота ДНЗ через місцеву газету.

Логопедичну групу ДНЗ відвідують діти старшого дошкільного віку, які мають вади мови і яким невдовзі необхідно опановувати шкільну науку.

Вчитель-логопед Ткаченко Т.В. діагностує мовленнєвий розвиток дошкільників, планує і проводить корекційну роботу по постановці звуків мови, автоматизації звуків у складах, словах, реченнях, мовленні. Педагог має власну систему розвиваючо-дидактичних ігор для дітей з порушенням мовлення, яку успішно запроваджує у тісній співпраці з вихователями групи.

Старша медсестра Мельниченко І.М. організовує і проводить профілактичну та оздоровчу роботу з дітьми.

Базу з фізичного виховання дітей складає:

- фізкультурний майданчик;

- музично-спортивні зали (2), з необхідним фізкультурним обладнанням;

- дитячі ігрові майданчики.

Колектив багато працює над створенням здоров’язбережувального середовища.

В гурпах – це змістовні спортивні центри, куточки усамітнення.

На території ДНЗ обладнані куточки відпочинку, клумби, де безліч квітів милують око, сприяють психологічному комфорту всіх учасників педагогічного процесу в ДНЗ.

Обладнання спальних кімнат також сприяє солодкому сну дітей та зміцненню їхнього здоров’я. Сукупність організаційних форм роботи, які проводяться з дошкільниками по фізичному вихованню такі:

- заняття з фізичної культури, ранкова гімнастика після денного сну, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, за гартувальні процедури.

- різні форми організації рухової активності у повсякденні (заняття з фізичними вправами на прогулянці), фізкультурні свята і розваги, дитячий туризм, тижні та дні здоров’я, індивідуальна робота з фізичного виховання.

Досвід роботи педагогічного і медичного персоналу ДНЗ щодо використання нетрадиційних методів оздоровлення.

Педагоги садка почали активно впроваджувати різноманітні оздоровчі та профілактичні технології інноваційного та здоров’язбережувального характеру, доступні дітям для самостійного використання, у відповідності до вимог БП, пріоритетів розвитку дитини з метою навчити дітей свідомо ставитись до свого здоров’я , дбати про нього, розрізняти його стан, розуміти свій організм і свідомо сприяти його функціонуванню.
З метою усвідомленого вибору технологій для практичного застосування в своїй роботі з дітьми певних вікових категорій проводилось консультування та семінар-практикум. Медсестра Мельниченко І.М, здійснила практичний показ проведення масажу, самомасажу.
На допомогу педагогам виготовлена папка з описом оздоровчих технологій та їх практичним застосуванням.
В річному плані питанню фізкультурно-оздоровчої роботи відводиться належне місце: вивчається, узагальнюється форма і зміст даної проблеми.
Доцільно зазначити позитивний досвід використання «пляшкового масажу» вихователями Дибковою І.Г. та Зеленецькою В.М. у старшій групі № 1. Вихователі креативно підійшли до наповнювання пляшечок водою яскравих кольорів, діти добре засвоїли порядок виконання вправ, вміють взаємодіяти один з одним.
В логопедичній групі вихователі проводять точковий масаж, який підвищує захисні особливості носа, глотки, гортані, бронхів та інших органів. Для інформованості батьків та співпраці з ними виготовлено ширму-розкладушку «Робіть разом з нами».
Дієвою формою впливу на фізичний та психічний розвиток дитини є технологія, пов’язана з розвитком дрібної моторики рук. Цю технологію впроваджують в роботу з дітьми вихователі середніх груп.
Належна увага приділяється вихователями ст. групі № 2 Євстратенко В.О. та Жерденко Н.Л. оздоровленню дітей, запобіганню плоскостопості, викривленню хребта, корекції постави – це проведення корегуючої гімнастики після сну. Для цього виготовили «масажну доріжку» з різного роду наповнювачами. Яскраві, естетичні подушечки сприяють не тільки попередженню плоскостопості, а й зацікавленню дітей, емоційному задоволенню. В цій же групі використовується одна із оздоровчих технологій – масаж тіла сухою рукавичкою.
Практика показала і ефективність оздоровчих технологій терапевтичного спрямування фіто і ароматерапії.
Ароматерапія – це дихання ефірними маслами лимону, чайного дерева, евкаліпту, лаванди; періодичне використання подушечок з травами;
Фітотерапія – це вживання чаю з лікарських трав, свіжої цибулі, часнику, вітамінізація третьої страви.
Музикотерапію, як нетрадиційно оздоровчу технологію, використовують у своїй роботі музичні керівники Аникієнко І.В. та Кушнір О.В.
Добираючи спеціальні музичн твори, які впливають на емоційно чутливу сферу малюка, його духовне зростання, створюють емоційне тло для оптимізації різних видів діяльності. Особливо подобаються дітям ігри-забави в І молодшій групі, такі як «Плекаємо-тупаємо», «Ладушки-ладусі» і т.д.
Практичний психолог Корюківська Л.Г. у своїй роботі також використовує оздоровчі технології: кольоротерапію, стихотерапію, казко терапія.
Проводить таку роботу з кольоротерапії:
1. Вправи на релаксацію («Зелений ліс», «Зоряне дихання та інші»);
2. Графічні вправи «Хвилинки-кольоринки» з метою заспокоєння дітей. Протягом 4-5 хвилин діти роблять кольоровим олівцем, фломастерами довільні малюнки. Це можуть бути просто лінії, круги, сніжинки, квіти тощо.
Такі вправи заспокоюють дитину, дають їй змогу відпочити, отримати позитивні емоції.
Із сміхотерапії проводить «хвилинки-смішинки», гуморини, потішки, небилиці.
Мета казкотерапії – допомогти дітям побачити не так реальний світ, як те враження, яке він на них справляє, тобто свій внутрішній стан.
В роботі з казкою використовує різні форми: творчі завдання, прислів’я, ігри, придумування нової казки по мотивах відомої тощо.
Психогімнастику застосовує з метою розслаблення психологічного стану дітей, розвитку емоційності, емпатії.
Слід зазначити, що вихователі використовують оздоровчі технології під час проведення провідної форми роботи з фізичного виховання – фізкультурних занять, як елемент чи частину заняття.
Дбаючи про збереження і формування здоров’я вихованців, педагоги все більше застосовують нетрадиційні методики, набутки інших народів. До таких методів відносяться східні мудри, як розвивальна та оздоровча методика, яку застосовує вчитель-логопед Ткаченко Т.В.
Практика показує: жодні заходи не дадуть позитивних результатів, якщо до них не залучати батьків. У кожній віковій групі в «Батьківському куточку» є цікава відповідна психолого-педагогічна, медична інформація про складові здорового способу життя. Виготовлені спеціальні стенди для батьків «Зростаємо дужими», «В здоровому тілі – здоровий дух», «Зі спортом дружимо» та інші. Батьки, які ведуть здоровий спосіб життя діляться своїм досвідом виховання та залучення дітей до фізкультури і спорту.
Крім інформативно-наочних матеріалів вихователі проводять консультації для батьків та такі теми «Щоб здоров’я дітям дати, про здоров’я треба дбати», «Організація режиму дня», «Рухова активність – запорука здоров’я», «Як провести з дитиною вихідний день», «Здорова дитина – щастя в сім`ї», «Що таке оздоровчі технології?».
Проведені батьківські збори «Мистецтво бути здоровим», «Дитина, довкілля, здоров’я», «Здоровий спосіб життя. Що це?».
Дають практичні поради «Як оволодіти навиками масажу», «Нетрадиційні методи оздоровлення дитячого організму», «Як заохотити дитину робити ранкову гімнастику».
Вся робота, яка проводиться в ДНЗ по збереженню та зміцненню здоров’я дітей має ефективний комплексний вплив по зменшенню захворюваності дітей.

/Files/images/bbloteka/P1010217.JPG

/Files/images/bbloteka/P1010220.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 1002

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.